Informačná povinnosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Mestské služby mesta Trnava („MSMT“)

Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00598135

Štatutár: Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka organizácie

Zodpovedná osoba: Mária Morvayová

tel. č.: +421 33 3240 362 e-mail: zodpovednaosoba@msmt.trnava.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

IČO: 36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  1. -Zoznam okruhov spracovateľských operácií
  2. -Prehlásenie o ochrane osobných údajov
  3. -Používanie súborov cookies
  4. -Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov
  5. -Uplatnenie práv dotknutých osôb:

-Záznamy o spracovateľských činnostiach

Naše služby

Cesta

Údržba ciest, komunikácií a zelene

Letná a zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, údržba zelených plôch a zelene.

Elektrobicykel Trnavského bikesharingu

Bikesharing

Zabezpečujeme prevádzkovanie systému zdieľaných elektrobicyklov v meste Trnava a správu a prevádzku automatického parkovacieho domu pre bicykle (cykloveža) pri železničnej stanici.

Cintorín

Cintorínske služby

Zabezpečujeme organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk na území mesta Trnava v zmysle § 17 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Prečítajte si

Najnovšie aktuality

Športový areál Rybníková - Slávia

Zámer podnájmu majetku v športovom areáli Slávia

Podnájom - gastroprevádzka

Hygienické zariadenie

Zámer prenájmu majetku Zelený kríčok

Areál zdravia Trnava - Modranka

AREÁL ZDRAVIA MODRANKA

Zmena v prevádzkovaní areálu